Kosmoenergetika ve Bilincin Evrimi
10 Haziran 2024

Sayfayı ziyaret eden kişi sayısı

425

Maddi Evren, gökkuşağının tüm renklerinde titreşen uçsuz bucaksız bir enerji okyanusudur. Parıldayan enerji akımları sürekli hareket halindedir, kesişir, birleşir ve büyük akıntılar, nehirler oluşturur, büyük ve küçük enerji “girdapları” oluşturur, ayrı akıntılara, dereciklere ve ince ipliklere ayrılır.

Enerji titreşimlerinin bu oyunu, renk ve hareket senfonisi, ilahi yaratılışın ihtişamının büyüleyici bir resmini oluşturur. İnsanın bunu tarif edecek kelimeleri yoktur ve bu görkemli manzara karşısında Tanrı’nın kudreti ve gücü karşısında alçakgönüllülükle başını eğerek sessiz kalır. Ben Evreni böyle görüyorum, Kosmoenergetika savaşçıları da onu böyle görüyor, kadim Toltek savaşçıları, savaşçıların inancı, ezoterik okulların kahinleri, çeşitli dini inançların ermişleri, yoga üstadları da böyle görüyor. Evrendeki her şeyin farklı frekanslarda titreşen ve sonsuz ve sürekli bir hareket içinde olan enerji olarak algılandığı bu algı seviyesine enerjetik algı diyoruz. Bu algı seviyesinde kral da evsiz de aynı görünür. Herhangi bir insan, sosyal statüsü, milliyeti, ten rengi veya kan grubu ne olursa olsun, içinde sürekli farklı enerji akımlarının aktığı ve titreştiği ışıldayan bir küre gibi görünür, bu akımlar nispeten sabit uzaysal yapılandırmalar oluşturur. Bu dönen enerji yapılandırmaları, Kosmoenergetika operatörleri tarafından geleneksel olarak çakra diye adlandırılır. Çakraların durumuna, dönüş hızlarına, yoğunluğuna, titreşim frekansına ve enerjilerinin rengine bağlı olarak deneyimli bir Kosmoenergetika uygulayıcısı, kişinin genel enerji durumunu kolayca belirleyebilir ve Kosmoenergetika yöntemleri uygulayarak bu enerji yapılandırmalarının işleyişini dengeleyebilir. Çakraların normal çalışması, herhangi bir insanın psikolojik ve fiziksel sağlığının zorunlu bir koşuludur. Kosmoenergetika seminerinin ilk aşamalarında öğrenci genellikle çakraları dönen enerji akımları olarak algılayamaz. Fakat, öğrencilerle olan kişisel deneyimim, doğru eğitim ve yeterli çaba ile çoğu insanın bu algıya sahip olabileceğini gösteriyor. Enerjetik vizyonun yolundaki ilk adım, auranın ve insanın iç organlarının enerjetik alanlar şeklinde gözlemlenebilmesidir. Bu yeteneğe neredeyse tüm Kosmoenergetika uygulayıcıları tarafından sahiptir. Kural olarak, öğretmenleri tarafından uyumlanan, “inisiye edilen” frekansları gerçekten algılama konusunda oldukça hızlı bir şekilde eğitilirler. Kozmik titreşimler onlar için somut bir gerçeklik haline gelir, renk, tat ve hatta koku kazanır. Böylece, Kosmoenergetika geleneğimizde öğrencinin bilincinin genişlemesi başlar. Seminerin son aşamalarında kişi, enerjetik Evrenin tüm ihtişamını görebilir. Sıradan bir insan enerjetik varoluşun özünü göremez ve dolayısıyla algılayamaz. Gerçekliği, çeşitli ayrı nesneler, şeyler ve organizmalarla dolu bir alan olarak algılar. Yetiştirilme düzeyine, eğitimine ve genel kültürüne göre, bu nesnelere ve organizmalara faydalı, çekici, nötr veya tehlikeli statüsü atar, enerjetik birliğin ve karşılıklı bağlantının farkına varır.

İnsan ve Evrenin bu taslağını sunarak, okuyucunun dikkatini, insanın enerjetik bir sistem olarak sürekli olarak Kosmoenergetika okyanusunda olduğu tartışmasız gerçeğine çekmek istiyorum. Aynı zamanda bunların yalnızca çok küçük bir kısmını algılar ve fark eder. Sıradan bir insanın algısına açık olan kozmik titreşimlerin tümü, karmaşık bir yorumlama sistemi aracılığıyla sonunda onun önünde sıradan Dünya nesneleri, objeleri ve organizmaları olarak görünür. İşte gerçek durum bu! Fakat her zaman böyle değildi ve eski mitlere ve Kutsal Yazılara göre, modern zamanlardan çok önce insan, şu anda yapabileceğinden çok daha fazlasını algılayabiliyor ve fark edebiliyordu. Örneğin, Hıristiyan geleneğinde böylesine keskin bir algı ve farkındalık daralmasına yol açan olaylar günahkarlık fikriyle açıklanır. Diğer dini inançlarda ve ruhsal öğretilerde, bu aşamayı resmeden benzer efsane ve mitler vardır. Söylenenlerden, Kosmoenergetika savaşçılarının doğrudan algılayabildiği çok önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonuç, herhangi bir insanın prensipte bilincini en azından tanrısal atasının seviyesine kadar genişletebileceği ve modern insanlığın algılama sorunlarının tamamen aşılabilir olduğudur. Artık eski öğretilerin ve dinlerin “Baba’ya geri dön” çağrısı ve göklerin krallığının bir insanın içinde olduğuna dair iddiaları ve “büyük çaba” ile bu krallığa girebileceği iddiası açıkçaortaya çıkıyor. Kaybedilen yetenekleri geri kazanmaya çalışırken gitmemiz gereken yön de belli oluyor. Bu, her bir bireyin bilincini genişletme yoludur. Yaratıcı tarafından yaratılışında insan için belirlenen ve çeşitli nedenlerle geçmişte keskin bir şekilde daralan sınırların genişletilmesi yolu.

İnsanın evriminin amacı, doğayı fethetmek veya sürekli olarak yeni teknolojik araçlar yaratmak değildir, bunların çoğu resmi olarak kendi türlerini yok etmek için tasarlanmıştır. İnsanın evrimi, bilincinin genişlemesi için zorlu bir yoldur! İnsanları belirli bir fikir, kavram veya dogma kompleksi ile sınırlama girişimi, bilincin genişlemesine doğal olarak aykırıdır ve belirli güçlerin insanlığı gelişim yolunda durdurma amacıyla yaptığı bir müdahaledir. Sosyal sistemlerde bu güçlerin eylemleri genellikle ultramodern öğretiler ve bazı tarikat türleri şeklinde kendini gösterir ve önceki ruhsal deneyimlerin değerini inkar eder. Eski peygamberlerin kıyamet metinlerinin, Deccal’in gelişinden önce sahte öğretmenlerin kitlesel olarak ortaya çıkışına ilişkin uyarılarla dolu olması boşuna değildir. Bu kadim vahiylerin sembolik dilini modern anlam düzeyine tercüme edersek, atalarımızın ileri görüşlülüğünü kabul etmek zorundayız. Nitekim son yıllarda insanların bilinçlerini sınırlamaya yönelik girişimler giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, diğer dini inançların ruhsal deneyimini tamamen inkar etmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi dinlerinin ideolojik, felsefi ve dogmatik temelini de tartışılmaz kuralların dar bir çerçevesine keskin bir şekilde indirgeyen bazı köktenci dini hareketlerde açıkça görülebilirler.

İnsanların bilinçlerini daraltma eğilimlerinin destekçileri, uyguladıkları kısıtlamaların avantajlarını kendi örnekleriyle gösteremeyince, tüm bariz ve muhtemel karşıtları yok ederler. Saldırganlık, evrim taraftarlarının karakteristik bir özelliğidir! İnsan bilincinin genişlemesini durdurma ve bu doğal süreci birkaç belirleyici dogmayı kabul ederek değiştirme girişimleri, birçok modern askeri çatışmanın ana nedenidir. Medeni bir toplumda bu güçlerin benzer eylemleri, söylediğim gibi, insanlığın önceki ruhsal deneyimini inkar etme veya onu itibarsızlaştırma girişimleri, ayrıca insanların zihinlerine “olağanüstü” ve “yeni” öğretileri sokma şeklinde kendini gösterir. Bu eylemler, bilinci sınırlama ve boyun eğdirme amacıyla bir bilinç genişletmesi saldırısı olarak tanımlanabilir. Bu, insanların bilincine yapılan bir saldırıdır! Herhangi bir sağlıklı insan, bu tür “yeniliklerin” gerçek değerini oldukça kolay bir şekilde belirleyebilir. Bu, her şeyden önce bu özel “öğretinin” yakın zamanda doğaüstü bir şekilde en yüksek güçler tarafından “eşsiz seçilmişine” aktarıldığına dair zorunlu bir ifadedir.Daha sonra, yeni ortaya çıkan bu “Mesih”e katılma isteği göstermeyenlere yönelik bir dizi ciddi uyarı takip eder. Bu kısmın amacı, açıkça korku yaratmaktır, bu da sevgi ve özverili ilahi yardım fikirlerine tamamen aykırıdır. Bununla birlikte, yeni “öğretiyi” kabul edenlere genellikle, artan yüksek ücretler dışında, kişisel çaba gerektirmeyen nimetler ve imkanlar vaat edilir. Sadece vaatlerin listesine bakarsak bile şüphe uyandırabilir. Bu tür ustalar tarafından sunulan vaatler genellikle tıpkı Antik Roma’da af satışına benzer şekilde, kişinin geçmişteki karma veya soyunun düzeltmesi gibi çok uzak geçmişi ile ilgilidir. Bu tür vaatler doğal olarak gerçek bir doğrulamaya tabi değildir ve Nasreddin Hoca’nın Buhara Emiri’ne bir eşeğe insan gibi konuşmasını öğretebileceği vaadini hatırlatır. Bu vaat, eşeğin veya emirin otuz yıl içinde bu dünyadan ayrılacağına dair makul bir varsayıma dayanıyordu, bu da edebi kahramanımıza herhangi bir sorumluluktan kaçma garantisi sağlıyordu. Günümüzdeki devrimsel güçlerin ve onların “öğretilerinin” bir başka tipik özelliği de gerçek niyetlerini bilimsel kılıf altında saklama çabasıdır. Bu durumda, hesaplama da son derece basittir ve insanların, haklı olarak temel bilimsel disiplinlerin gerçek başarılarına duyduğu güvene dayanır.  Fakat, çoğu insanın modern bilimsel teorilere derinlemesine nüfuz etmediği kabul edilirse, tüm hesaplama bundan kaynaklanır.

Terminolojik kafa karışıklığı, çeşitli bilim dallarından gelen kopuk bilgilerin tamamen temelsiz ve sistemsiz şekilde kullanılmasından kaynaklıdır ve nihayetinde, basitçe söyleyecek olursak temel cehalet bu “öğretilerin” bilimsel görünümlü kabuğudur. Bu öğretilerin karakteristik özelliklerinin kısa bir incelemesini sonlandırırken, insan gururu, iktidar hırsı ve açgözlülüğe dayanan ayrıcalık ve seçilmişlik fikrinin, her birinin içinden kırmızı bir iplik gibi geçtiğini ve “Seçilmiş” figürlerin insanlık tarihinde birçok benzerine sahip olduğunu eklemek istiyorum. Grigoriy Rasputin ve Grişka Otrepyev gibi “seçilmişleri” hatırlatmak, bu doktrinlerin vatandaşlarımızın bilincinde yayılmasının ne kadar trajik sonuçlara yol açabileceğini anlamak için yeterlidir. Bugün, insan bilincindeki küresel değişimlerin eşiğinde, eski yogik kökenlere sahip genç bir öğreti olan Kosmoenergetika, evrimsel gelişim yoluna giren herkese güçlü bir destek sağlayabilir. Yıllar süren pratiklerle test edilmiş ve geliştirilmiş tekniklerimiz, herhangi bir kişinin algısını hızla ve herhangi bir olumsuz yan etki olmadan genişletmeyi sağlar. Kosmoenergetika yöntemlerinin uygulanmasının doğrudan sonucu, kişinin kişisel zihinsel ve fiziksel uyumu ile tüm enerji sistemlerinin dengeli işleyişi, enerjetik vizyonun ve uygulama  yeteneklerinin açılmasıdır. Geleneğimizin takipçileri, Dünya ve Evren’in enerjetik bilgi akışlarına bağımsız olarak bağlanma fırsatına sahip olurken, diğer uzay dünyalarına seyahat etme olanağı kazanır ve gelecek değişimleri sağlıklı, neşeli, nazik, cesur ve emin adımlarla karşılamaya hazır insanlar olurlar.

 

Sevgilerle, Akademisyen V.A. Petrov.

 

Derleyen & Çeviren

Cemre ÖZKAN

Mehmet Levent ÜNAL

UYARI: İşbu blog içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir.Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka doktor tarafından yapılması gereken ciddi bir işlemdir.
Her türlü hastalık ve benzeri tedavi gerektiren sorunlarınız için dokturunuza danışınız.